GEORGE ETOMI

PARTNER

VHLKHCIGBLBLV;UIG;V’JV;OI'H‘OHO'OJJJJJJJKJVJEGUGWGUG;IG;BKJKVKJUYFGGL;VBLBVJKVBHLB LB`LLIV